Algemene voorwaarden camping

Oktober 2021
Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen
d.d. 12 oktober 2021
Deze Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland op 12
oktober 2021 en zij treden in werking vanaf dezelfde datum. Deze leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen zijn
exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de Vekabo ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de
recreant expliciet verwijst naar deze Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden, d.d. 12 oktober 2021
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats
en in het vakantieverblijf;
g. klachtenprotocol: indien een recreant een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de
betreffende Vekabo | In het Groen ondernemer, dan kan de recreant een klacht melden bij Vekabo
Nederland (info@vekabo.nl). Vekabo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in
behandeling nemen. De eindverantwoordelijkheid voor de oplossing blijft liggen bij de Vekabo
ondernemer.
h. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum
van het verblijf.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de
  recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het
  recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te
  plaatsen.
 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg
  dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte
  informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
  Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
 4. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste
  vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede eventuele
  relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de
  recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te
  controleren of te laten controleren.
 5. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of
  deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
 6. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben
  anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een
  motorvoertuig.
  Artikel 4: Onderhoud en aanleg
 7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 8. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het
  terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te
  poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen,
  veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het
  vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere
  bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend
  gemaakt.
 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra
  kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede
  de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.
  Artikel 6: Betaling
 3. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met
  inachtneming van de afgesproken termijnen.
 4. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet
  volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
  zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 5. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of
  persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging
  ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de
  opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen
  aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 6. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de
  ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn
  terrein teontzeggen.
  Artikel 7: Annulering
 7. De recreant is bevoegd de overeenkomst te annuleren
 8. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde
  schadeloosstellingverschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een
  prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van
  de prijswijzigingen genoemd in artikel 5.
  De schadeloosstelling bedraagt:
  • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen
  prijs;
  • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de
  overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen
  prijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op niet verschijnen op de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;
 9. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de
  administratiekosten, indien de toeristische plaats door een derde op voordracht van de recreant en
  met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een
  gedeelte daarvan.
 10. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,00 en
  een maximum van € 75,00
  Artikel 8: Gedragsregels
 11. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de
  ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste
  kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 12. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
 13. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze
  voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het
  gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het
  doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten
  bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat
  redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van €
  500.000,00.
  Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst
  De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
  Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant
  Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode
  (excl. toeristenbelasting) verschuldigd.
  Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
 4. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de
  voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing
  niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven
  van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt
  voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te
  verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 5. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de
  recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband
  houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de
  ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
 6. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd,
  dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 7. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
  Artikel 13: Ontruiming
 8. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein
  verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
 9. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
 10. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke
  sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te
  ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met
  het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer
  of diens personeel.
  Artikel 14: Gebruik door derden
  Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan om de toeristische plaats onder welke benaming
  dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving
  plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de
recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag
niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende
deel in rekening worden gebracht.
Artikel 16: Ontbinding

 1. Indien de toeristische plaats buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt
  kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien
  het tenietgaan van de toeristische plaats of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de toeristische plaats
  aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
  Artikel 17: Wijzigingen
  Wijzigingen in de Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend plaats vinden door het bestuur
  van Vekabo Nederland worden aangebracht. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele
  aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze Vekabo | In het Groen
  voorwaarden wordt afgeweken.
  Uden, 12 oktober 2021
  Vekabo Nederland
  KvK nr. 2716705